The Art of Health

KvK 66525993
BTW indentificatienummer NL002136890B59

The Art of Health heeft ten doel cliënten een dienst te bieden op het gebied van fysieke training, voeding en mindset. Om de werking van deze dienst in goede banen te kunnen leiden en de kwaliteit van de dienst zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, zijn deze algemene voorwaarden opgesteld.

Artikel 1 Definities

 1. The Art of Health: Grotewallerweg 1c, 1742 NM Schagen
 2. Cliënt: De natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam de dienst van The Art of Health afgenomen wordt
 3. Overeenkomst: De deelnemersovereenkomst voor desbetreffende trajecten, groep, PT, Elite, workshops en/of challenges
 4. PT: Personal Training
 5. Transformatie traject: Drie maanden durende groepsprogramma van The Art of Health
 6. Basistraject: online maandtraject van The Art of Health
 7. Discipline traject: online maandtraject, vervolg op Basistraject van The Art of Health
 8. Routine traject: online maandtraject, vervolg op na Discipline traject van The Art of Health
 9. Elite: Verschillende abonnementsvormen voor groepstrainingen, RAW, mega RAW, RUN en Elite kwartaal
 10. RAW: Groepstraining buiten van 45 minuten
 11. RUN: Hardlooptechniek training van 60 minuten
 12. Mega RAW: Groepstraining buiten van minimaal 90 minuten
 13. The Art of Being: Rittenkaart voor RE-fit sessies
 14. Workshop en/of Challenges: Dagdelen met wisselend thema
 15. Credits: Hoeveelheid aan ritten, trainingen en/of coachingsmomenten
 16. Trainingsstudio: Trainingsfaciliteit te Schagen
 17. Online agenda: Virtuagym, wordt gebruikt voor het inplannen van afspraken

 

Artikel 2 Algemeen

 1. The Art of Health biedt diensten aan op het gebied van fysieke training, voeding en mindset.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes, abonnementen, rittenkaarten en overige overeenkomsten van The Art of Health.
 3. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechtelijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in stand. The Art of Health en cliënt zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Onduidelijkheid over de inhoud van deze algemene voorwaarden of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. The Art of Health is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. The Art of Health zal alsdan de gewijzigde algemene voorwaarden digitaal ter beschikking stellen aan cliënt.

 

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het volledig invullen en ondertekenen van de overeenkomst, welke verkrijgbaar is bij de trainers van The Art of Health, dan wel wanneer de eerste betaling is voldaan.
 2. De overeenkomst is strikt persoonlijk.
 3. Cliënt kan een account aanmaken bij de Virtuagym app.

 

Artikel 4 Duur van de overeenkomst: PT

 1. De overeenkomst PT tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor de duur van 3 of 6 maanden. De hoeveelheid credits wordt vooraf afgesproken en worden vermeld op de factuur. Een PT afspraak duurt 60 minuten per keer. PT kan op elk gewenst moment ingaan. Deze overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en afspreken van de PT momenten. Deze kunnen tot 12 uur voor aanvang van het desbetreffende moment worden ingepland via de online agenda. Bij verhindering dient cliënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang af te melden voor het PT moment. Meldt client zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.  
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste PT afspraak.
 4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
 5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
 6. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 7. Het contract van het PT traject kan tussentijds niet worden gewijzigd.
 8. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
 9. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden danwel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt.

 

Artikel 5 Duur van de overeenkomst: Transformatie traject

 1. De overeenkomst Transformatie traject tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor 3 maanden. Cliënt heeft onbeperkt toegang tot de trainingen die in de online agenda vallen onder de noemer groep, RAW, RUN, mega RAW. Een training duurt 45, 60 of 90 minuten. De deelnemer heeft recht op alle online masterclasses van het Basis-, Discpiline en Routine traject en heeft om de week een groepsmeeting op de locatie in Schagen. Het 3 maanden groepstraject start op een vooraf aangegeven datum. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en afspreken van de groepstraining en/of groepscoaching. Inplannen kan tot 12 uur voor aanvang van het desbetreffende moment via de online agenda. Bij verhindering dient cliënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van het afgesproken moment af te melden. Meldt cliënt zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van het traject.
 4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
 5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
 6. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 7. De looptijd van het Transformatie traject kan tussentijds niet gewijzigd worden.
 8. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
 9. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden danwel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt.

  

Artikel 6 Duur van de overeenkomst: Basis, Discipline en Routine traject

 1. De overeenkomst voor het Basistraject, Discipline traject of Routine traject tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor 1 maand. Deze trajecten zijn online te volgen. Voor de training heeft cliënt de keuze uit verschillende opties:

Online: Cliënt krijgt elke week drie workouts toegezonden, die men thuis kan uitvoeren. Een dergelijke training duurt 30 minuten. Eén keer per maand heeft men de mogelijkheid deel te nemen aan de Mega Raw training op locatie. Het maandtraject kan op elk gewenst moment van start gaan en bevat twee 1 op 1 gesprekken van elk 30 minuten.

In de trainingsstudio in Schagen: Cliënt heeft onbeperkt toegang tot de trainingen die in de online agenda vallen onder de noemer groep, RAW, RUN, mega RAW. Een dergelijke training duurt 45, 60 of 90 minuten. Het maandtraject kan op elk gewenst moment van start gaan en bevat twee 1 op 1 gesprekken van elk 30 minuten.

Deze overeenkomst voor het basistraject wordt niet stilzwijgend verlengd. Na afronding kan deze wel verlengd worden met het Discipline traject en opvolgend het Routine traject of kan gekozen worden voor het Elite abonnement.

 1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de workouts thuis en/of het inplannen van de trainingen in de trainingsstudio in Schagen. Inplannen van een training kan tot 12 uur voor aanvang van het des betreffende moment via de online agenda. Bij verhindering dient cliënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van het afgesproken moment af te melden. Meldt cliënt zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van het traject.
 3. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan zal het online traject niet van start gaan.
 4. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
 5. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 6. De looptijd van het Basis-, Discipline en Routine traject kan tussentijds niet gewijzigd worden.
 7. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
 8. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden danwel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt.

 

Artikel 7 Duur van de overeenkomst: Elite

 1. De overeenkomst voor het Elite abonnement tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor de duur van opvolgend 1 maand. Instromen in de Elite groep is enkel mogelijk na het afronden van één van de groepstrajecten of een PT traject. Het Elite abonnement kent drie opties:

Onbeperkt: Cliënt heeft onbeperkt toegang tot de trainingen die in de online agenda vallen onder de noemer groep, RAW, RUN, mega RAW. Een dergelijke training duurt 45, 60 of 90 minuten. Cliënt behoudt toegang tot alle opties op ons platform incl. één keer per week een online workout van 30 minuten. 

Eén keer per week: Cliënt heeft toegang tot één training per week. Cliënt kan wekelijks kiezen uit de volgende trainingen: groep, RAW, RUN, mega RAW. Een dergelijke training duurt 45, 60 of 90 minuten. Cliënt behoudt toegang tot alle opties op ons platform incl. één keer per week een online workout van 30 minuten. 

Online: Cliënt krijgt drie online workouts van 30 minuten en kan éénmaal per maand deelnemen aan de Mega Raw training. Cliënt behoudt toegang tot alle opties op ons platform.

Coachingsmomenten voor de Elite vinden éénmaal per kwartaal plaats.

 1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de groepstraining en/of kwartaal meeting. Inplannen van een training of meeting kan tot 12 uur voor aanvang van het des betreffende moment via de online agenda. Bij verhindering dient cliënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van het afgesproken moment af te melden. Meldt cliënt zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor de 1e van de maand.
 3. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
 4. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
 5. Het abonnement van de Elite loopt aansluitend door, mits schriftelijk anders is overeengekomen. Vakanties vormen hierop geen uitzondering. Tijdens vakanties krijgt de cliënt via onze app van Virtuagym toegang tot de trainingsvideo’s met instructies, zodat cliënt ook tijdens de vakantie de mogelijkheid heeft om te trainen.
 6. Opschorten van het abonnement is niet mogelijk. Cliënt kan maandelijks vóór de 20e van de maand het abonnement opzeggen en weer in laten gaan op de eerste van een volgende maand, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

–          Bij terugkomst binnen 6 maanden betaalt cliënt 45 euro en is er telefonisch contact voor aanvang van de Elite.

–          Bij terugkomst na (langer dan) 6 maanden betaalt cliënt 85 euro en wordt met cliënt een PT moment afgesproken voor aanvang van de Elite.

 1. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 2. Het Elite abonnement kan tussentijds niet ontbonden worden.
 3. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
 4. The Art of Health behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste één kalendermaand voor de invoering van een prijswijziging wordt cliënt hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is cliënt gerechtigd zijn abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 5. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt.

 

Artikel 8 Duur van de overeenkomst: The Art of Being

 1. De overeenkomst The Art of Being tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor 10 sessies RE-fit met een geldigheidsduur van 3 maanden. RE-fit kan op elk gewenst moment ingaan. Deze overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de RE-fit sessie. Deze kan tot 24 uur voor aanvang van het des betreffende moment worden afgesproken via de online agenda. Cliënt kan standaard op de deelnemerslijst worden geplaatst voor een vooraf afgesproken dag en tijdstip. Bij verhindering dient cliënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang af te melden voor de sessie. Meldt cliënt zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste afspraak.
 4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
 5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
 6. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 7. De looptijd van The Art of Being traject kan tussentijds niet gewijzigd worden.
 8. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
 9. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden danwel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt.

 

Artikel 9 Duur van de overeenkomst: Workshops en/of Challenge

 1. De overeenkomst voor een workshop en/of challenge tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor (een) dag(en) of dagdeel.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de workshop/challenge.
 3. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot de workshop en/of challenge van The Art of Health trainingsstudio te Schagen of desbetreffende locatie worden geweigerd.
 4. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
 5. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.

 

Artikel 10 Openingstijden en online agenda

 1. The Art of Health behoudt zich het recht voor te allen tijde de openingstijden te wijzigen.
 2. The Art of Health behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, zonder restitutie van gelden verschuldigd te zijn. (Gedeeltelijke) sluiting wordt altijd per mail bekend gemaakt aan cliënt.
 3. Naast genoemde lessen volgens het rooster, vinden er ook extra buitentrainingen plaats. Deze trainingen worden mede als alternatief aangeboden op genoemde feestdagen.
 4. The Art of Health behoudt zich het recht voor te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens een aangepast programma aan te bieden.
 5. PT, groepstrainingen, RE-fit en coachingsmogelijkheden staan aangegeven in de online agenda. Cliënt dient zijn sessie/ training/ coachingsmoment zelf in te plannen via deze online agenda.
 6. Indien de groepstraining, RAW RUN, of mega RAW het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt, heeft cliënt de mogelijkheid zich op de wachtlijst te laten plaatsen. Wanneer een plaats vrijkomt, wordt deze opgevuld door de persoon die als eerste aangeeft de vrijgekomen plaats te kunnen vervullen. Deze melding wordt weergegeven in Virtuagym, de APP van The Art of Health. 

 

Artikel 11 Blessures

 1. Blessures en/of ziekte dient cliënt z.s.m. te melden aan de desbetreffende trainer. In overleg met de trainer wordt het programma aangepast zodat cliënt wel kan komen trainen. In geval van een PT moment kan deze eventueel gebruikt worden voor coaching. Cliënt kan door trainer geadviseerd worden om voor een bepaalde periode de RE-fit les mee te doen.
 2. In geval van koorts en bij een acute ontsteking in het lijf van wat voor aard dan ook, wordt er niet fysiek getraind.
 3. Tijdelijk bevriezen van de looptijd in geval van blessure/ziekte is alleen mogelijk wanneer de desbetreffende training niet aangepast kan worden of cliënt niet in staat is om naar de trainingsstudio te komen. Tijdelijke bevriezing voor een bepaalde periode wordt naar inzicht gedaan door de hoofdtrainer van The Art of Health. Restitutie van gelden blijft uit.

 

Artikel 12 Beëindigen Elite

 1. Opzeggingen dienen altijd vóór de 20e van de maand te zijn ontvangen door The Art of Health. Het abonnement stopt dan per einde van de daaropvolgende maand.
 2. Opzeggen is alleen mogelijk via het email adres info@theartofhealth.online
 3. Opschorten van het Elite abonnement is niet mogelijk, enkel opzegging.
 4. Na beëindiging van een abonnement blijven eventueel openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden.
 5. Ongeacht het wel of niet deelnemen aan de trainingen van The Art of Health blijft cliënt verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
 6. The Art of Health behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag en/of niet houden aan de gedragsregels (zie artikel 12) cliënten te weigeren en abonnementen voortijdig/ per direct te beëindigen, waarbij de verplichting tot betaling onverminderd blijft.

 

Artikel 13 gedragsregels

Cliënt conformeert zich te aan de volgende gedragsregels van The Art of Health en is zich ervan bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de gedragsregels de toegang tot de trainingsstudio van The Art of Health geweigerd kan worden.

 1. Cliënt is ten minste 5 minuten voor aanvang van de sessie en/ of training aanwezig, gekleed in schone sportkleding, met een rein lichaam, korte nagels en een verzorgde haardracht.
 2. Cliënt wordt na 5 minuten van de aanvang van de les de trainingsstudio ontzegt (tenzij anders is overeengekomen), i.v.m. het storen van de instructies van de training. RE-fit cliënten worden na start van de sessie niet meer toegelaten in de les.
 3. Wanneer cliënt niet in staat is op tijd te zijn voor zijn/haar gemaakte afspraak, dient cliënt dit z.s.m. te melden bij de desbetreffend trainer, zodat tijdig contact opgenomen kan worden met eventuele cliënten die op de wachtlijs staan.
 4. Tijdens instructies – training/ coaching zal men luidruchtigheid vermijden, aandachtig de instructies volgen en de aanwijzingen opvolgen.
 5. Het dragen van schone binnen schoenen is verplicht, evenals het meebrengen van een handdoek, tijdens de trainingen in de trainingsstudio.
 6. Tijdens groepstrainingen dient cliënt zijn/haar persoonlijke en/of waardevolle spullen op te bergen in de daarvoor beschikbaar gestelde kluisjes.
 7. Telefoon dient opgeborgen te zijn in de beschikbaar gestelde kluisjes. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, wordt cliënt geacht zijn/haar telefoon op de stille stand te hebben staan. Uitzondering op de regel in overleg met de desbetreffend trainer.
 8. Kijken langs de kant in de trainingsstudio is niet toegestaan.
 9. Het is verboden om in de het bouw waar The Art of Health gehuisvest is te roken.

 

Artikel 14 Portretrecht

Cliënt verleent bij voorbaat toestemming aan The Art of Health voor openbaarmaking van tijdens of rond de sessies, trainingen, workshops, challenges en coachingsmomenten gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop cliënt zichtbaar is.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de trainingen, workshop en/of challenge van The Art of Health en het daarmee gepaard gaande gebruik van trainingsmateriaal en gebruik van faciliteiten, is geheel voor eigen risico van cliënt en/of derden.
 2. The Art of Health en de voor haar in opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van cliënt en/of derden.
 3. Cliënt zal The Art of Health, haar werknemers en/of hulppersoneel vrijwaren voor aanspraken van derden.
 4. The Art of Health, haar werknemers en/of hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van cliënt en/of derden. The Art of Health stelt kluisjes beschikbaar waar cliënt zijn/haar persoonlijke spullen in kan opbergen. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, mag cliënt zijn/haar spullen meenemen naar de trainingszaal.
 5. Cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Art of Health, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van deze cliënt is te wijten.

 

Artikel 16 Privacy

 1. The Art of Health verzamelt en verwerkt enkel gegevens die door cliënt zelf worden aangeboden aan The Art of Health.
 2. The Art of Health bewaart alle opgeslagen data maximaal 7 jaar in verband met de wettelijke verplichting, op een wijze die voldoet aan de strengste eisen die van overheidswege worden gesteld.
 3. The Art of Health zal nimmer de aan hen ter beschikking gestelde gegevens delen, overdragen of verkopen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
 4. The Art of Health verwerkt de verkregen informatie en persoonsgegevens om zo de dienstverlening van The Art of Health te kunnen aanpassen, personaliseren en verbeteren.
 5. Cliënt is gerechtigd inzage in zijn/haar gegevens te verkrijgen en indien nodig te wijzigen of te verwijderen voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens hierop van toepassing is.
 6. Cliënt geeft toestemming relevante gegevens over klachten en/of blessures op te slaan in het systeem van de online agenda, zodat alle trainers op de hoogte zijn van de huidige situatie. Cliënt gaat hiermee akkoord door het ondertekenen van de overeenkomst, danwel door het voldoen van de betaling.
 7. Voor onze volledige privacyverklaring verwijzingen wij u naar de Privacyverklaring.

 

Artikel 17 Slotbepaling

 1. Door zijn/haar inschrijving, danwel door het voldoen van de eerste betaling, verklaart cliënt deze Algemene Voorwaarden en de gedragsregels van The Art of Health te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien The Art of Health van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 3. The Art of Health is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 4. Op elke overeenkomst tussen The Art of Health en cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 5. Elk geschil tussen cliënt en The Art of Health, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of in samenhang met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 6. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vijfde lid zodra één der partijen dat stelt.