The Art of Health

KvK 66525993

The Art of Health heeft ten doel cliënten een dienst te bieden op het gebied van fysieke training, voeding en mindset . Om de werking van deze dienst in goede banen te kunnen leiden en de kwaliteit van de dienst zo goed mogelijk te kunnen waarborgen , zijn deze algemene voorwaarden opgesteld.

Artikel 1 Definities

1.The Art of Health: Grotewallerweg 1c , 1742 NM Schagen
2. Cliënt : D e natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam de dienst van The Art of Health af genomen word t .
3. Overeenkomst: D e deelnemersovereenkomst v oor des betreffende trajecten, groep, PT , Elite , workshops en/of challenges
4. PT: P ersonal T raining
5. Groepstrajecten: D e verschillende tijd gebonden groepsprogramma’s van The Art of Health
6. Elite: A bonnement op groepstrainingen, RAW , mega RAW en Elite kwartaal
7. RAW: Groepstraining b uiten van 45 minuten
8. M ega RAW: Groepstraining buiten van minimaal 90 minuten
9. The Art of Being: Abonnement op RE - fit en Yin Yoga sessies
10. Workshop en/of Challenges : D agdelen met wisselend thema
11. Credits: Hoeveelheid aan ritten, trainingen en/of coaching momenten
12. Trainingsstudio: T rainingsfac iliteit te Schagen
13. Online agenda: P ersonal T rainer app van Bothoff Media B.V. , wordt gebruikt voor het inplannen van afspraken

Artikel 2 Algemeen

1. The Art of Health biedt diensten aan op het gebied van fysieke training, voeding en mindset .
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes, abonnementen , rittenkaarten en overige overeenkomsten van The Art of Health.
3. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechtelijke tussenkomst vernietig d worden, blijven de overige bepalingen in stand. The Art of Health en cliënt zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
4. Onduidelijkheid over de inhoud van deze algemene voorwaarden of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. The Art of Health is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. The Art of Health zal alsdan de gewijzigde algemene voorwaarden digitaal ter beschikking stellen aan cliënt.

Artikel 3 Aanvang van de overeenkom st

1. De overeenkomst komt tot stand do o r het volledig invullen en ondertekenen van de overeenkomst, welke verkrijgbaar is bij de trainers van The Art of Health, dan wel wanneer de eerste betaling is voldaan.
2. De overeenkomst is strikt persoonlijk.
3. Cli ë nt kan een account aanmaken bij de personal trainer app .

Artikel 4 D uur van de overeenkomst : PT

1. De overeenkomst PT tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor de duur van 3 of 6 maanden. De hoeveelheid credits wordt vooraf afgesproken en worden vermeld op de Algemene Voorwaarden - The Art of Health Versie Juni 2018 factuur. Een PT afspraak duurt 60 minuten per keer . PT kan op elk gewenst moment ingaan. Deze overeenkomst word t niet stilzwijgend verlengd.
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en afspr e ken van de PT momenten. Deze k un ne n tot 12 uur voor aanvang van het des betreffende moment worden ingepland via de online agenda. Bij verhindering dient c liënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang af te melden voor het PT moment . Meldt client zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit .
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het v erschuldigd e bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste PT afspraak.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
5. Alle ontvangen bedragen worden do or The Art of Health verwerkt conform de wettelijk e bepalingen.
6. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
7. H et contract van het PT traject k a n tussentijds niet worden gewijzigd .
8. R estitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
9. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 5 D uur van de overeenkomst : Groepstrajecten

1. De overeenkomst voor een groepstraject tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor 1 of 3 maanden. C liënt heeft onbeperkt toegang tot alle trainingen genaamd (in de online agenda): groep, RAW , me ga RAW . Een dergelijke training duurt 45, 60 of 90 minuten. Het aantal c oaching s momenten is afhankelijk af van de duur van de overeenkomst: - 3 maanden: heeft recht op de kick - off van het programma, 13 groepscoaching sessies, 3 voeding masterclasses en de afsluiting. - 1 maand: heeft recht op de kick - off van het programma, 1 voeding masterclass en de afsluiting. Groepstrajecten starten op een vooraf aangegeven datum . Deze overe enkomst word t niet stilzwijgend verlengd.
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en afspr e ken van de groepstraining en/of groepscoaching. Deze kan tot 12 uur voor aanvang van het des betreffende moment worden afgesproken via de online age nda. Bij verhindering dient c liënt zich uiterlijk 12 uur voor aanvang van het afgesproken moment af te melden. Meldt cliënt zich minder dan 12 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het v erschuldigd e bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van het traject.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan , kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijk e bepalingen.
6. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
7. De loopti jd van de groeps traject en k a n tussentijds niet gewijzigd worden.
8. R estitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
9. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt .

Artikel 6 D uur van de overeenkomst : Elite

1. De overeenkomst voor een groepstraject tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden. Instromen in de Elite groep is enkel mogelijk na het afronden Algemene Voorwaarden - The Art of Health Versie Juni 2018 van één van de groepstrajecten of een PT traject. C liënt heeft onbeperkt toegang tot alle trainingen genaamd (in de online agenda): groep, RAW , mega RAW . Een dergelijke trai ning duurt 45, 60 of 90 minuten. Coaching s momenten voor de Elite vinden één maal per kwartaal plaats .
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en afspraken van de groepstraining en/of kwartaal meeting. Deze kan tot 12 uur voor aanvang van het des betreffende moment worden afgesproken via de online agenda. Bij verhindering dient c liënt zich uiterlijk 12 uur voor aanvang van het afgesproken moment af te melden. Meldt cliënt zich minder dan 12 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op r estitutie van de credit.
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het v erschuldigd e bedrag dient te zijn voldaan voor de 7 de van de maand.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijk e bepalingen.
6. Het abonnement van de Elite loopt aansluitend door, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Vakanties vormen hierop geen uitzondering. Tijdens vakanties ontvangt cliënt trainings video’s met instructies die men kan uitvoeren tijdens de vakantie.
7. Opschorten van het abonnement is niet moge lijk . Cli ënt kan p er de eerste van de maand het abonnement opzeggen en weer in laten gaan op de eerste van een volgende maand , met inachtneming van de volgende voorwaarden: - Bij terug komst binnen 6 maanden betaal t cliënt 45 euro en is er telefonisch contact voor aanvang van de Elite. - Bij terug komst na 6 maanden en langer betaal t cliënt 85 euro en word t er met de cliënt een PT moment afgesproken voor aanvang van de Elite.
8. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
9. Het Elite abonnement k an tussentijds niet ontbonden worden.
10. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
11. The Art of Health behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste één kalendermaand voor de invoering van een prijswijziging word t cliënt hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is cliënt gerechtigd zijn abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.
12. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt .

Artikel 6 D uur van de overeenkomst : The Art of Being

1. De overeenkomst The Art of Being tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor 10 sessies (Re - fi en / of Yin Yoga) met een geldigheidsduur van 3 maanden . RE - fit en/of Yin Y oga kan op elk gewenst moment ingaan. Deze overeenkomst word t niet stilzwijgend verlengd.
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de RE - fit en/of Yin Yoga sessie. Deze kan tot 24 uur voor aanvang van het des betreffende moment worden afgesproken via de online agenda. Cliënt k an vast op de deelnemers lijst worden geplaatst voor een voor af afgesproken dag en tijd stip . Bij verhindering dient c liënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang af te melden voor de sessie. Meldt cliënt zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het v erschuldigd e bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste afspraak.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd. Algemene Voorwaarden - The Art of Health Versie Juni 2018
5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijk e bepalingen.
6. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst die nen schriftelijk te worden overeengekomen.
7. De looptijd van The Art of Being traject k a n tussentijds niet gewijzigd worden.
8. R estitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
9. The Art of Health heeft het recht de overeenko mst (per direct) te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt .

Artikel 7 D uur van de overeenkomst : Workshops en/of Challenge

1. De overeenkomst voor een workshop en/of challenge tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan dag (en) o f dagdeel .
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het v erschuldigd e bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de workshop /challenge .
3. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot de workshop en/of challenge van The Art of Health trainingsstudio te Schagen of desbetreffende locatie worden geweigerd.
4. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijk e bepalingen.
5. R estitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.

Artikel 8 O peningstijden en online agenda

1. The Art of Health behoudt zich het recht voor te allen tijde de openingstijden te wijzigen.
2. The Art of Health behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, zonder restitutie van gelden verschuldigd te zijn. (Gedeeltelijke) sluiting word t altijd per mail bekend gemaakt aan cliënt .
3. Naast genoemde lessen volgens het rooster, vinden er ook extra buitentrainingen plaats. Deze trainingen worden mede als alternatief aangeboden op genoemde feestdagen.
4. The Art of Health behoudt zich het recht voor te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens een aangepast programma aan te bieden.
5. PT, groepst raining en, RE - fit en coaching s mogelijkheden staan aangegeven in de online agenda . Cli ë nt dient zijn s essie/ training/ coaching s moment zelf in te plannen via deze online agenda .
6. Indien de groepstraining, RAW of mega RAW het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt , heeft cliënt de mogelijkheid zich op de wachtlijst te laten plaatsen. Wanneer een plaats vrijkomt, wordt deze opgevuld door de eerstvolgende op de wachtlijst.

Artikel 9 B lessures

1. B lessures en/of ziekte dient cliënt z.s.m. te melden aan de desbetreffende trainer. In overleg met de trainer word t het programma aangepast zodat cliënt wel kan komen trainen. In geval van een PT moment kan deze eventueel gebruikt worden voor coaching. Cliënt kan door trainer geadviseer d worden om voor een bepaalde periode de RE - fit les mee te doen.
2. In geval v an koorts en bij een acute ontsteking in het lijf van wat voor aard dan ook word t er niet fysiek getraind.
3. Tijdelijk bevriezen van de looptijd in geval van blessure/ziekte is alleen mogelijk wanneer de desbetreffend e training niet aangepast kan worden of cliënt niet in staat is om naar de trainingsstudio te komen. Tijdelijke bevriezing voor een bepaalde periode wordt naar inzicht gedaan door de hoofdtrainer v an The Art of Health. Restitutie van gelden blijft uit .

Artikel 10 B eëindigen Elite

1. The Art of Health hanteert een opzeg termijn van 1 kal e ndermaand , wat inhoudt dat een abonnement ten minste 1 maand voor verlenging van het abonnement opgezegd dient te Algemene Voorwaarden - The Art of Health Versie Juni 2018 zijn. Opzegging en dien en altijd voor de eerste van de genoemde maan d te zijn ontvangen door The Art of Health. Opzeggingen die na de eerste van de maand verz onden zijn , zullen volgens artikel 6.1 worden verwerkt.
2. Opzeggen is alleen mogelijk via het email adres info@theartofhealth.online
3. Opschorten van het Elite abonnement is niet mogelijk, enkel opzegging.
4. Na beëindigen van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden.
5. Ongeacht het wel of niet deelnemen aan de trainingen van The Art of Health blijft cliënt ver plicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
6. The Art of Health behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag en/of niet houden aan de gedragsregels (zie artikel 11) cliënten te weigeren e n abonnementen voortijdig/ per direct te beëindigen , waarbij de verplichting tot betaling onverminderd blijft.

Artikel 1 1 gedragsregels C liënt conformeert zich te aan de volgende gedragsregels van The Art of Health en is zich ervan bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de gedragsregels de toegang tot de trainingsstudio van The Art of Health geweigerd kan worden.

1. Cliënt is t en minste 5 minuten voor aanvang van de sessie en/ of training aanwezig , gekleed in schone sportkleding, met een rein lichaam, korte nagels en een verzorgde haardracht .
2. Cliënt word t na 5 minuten van de aanvang van de les de trainingsstudio ontzegt (ten zij anders is overeengekomen), i.v.m. het storen van de instructies van de training. RE - fit cliënten worden na start van de sessie niet meer toegelaten in de les.
3. Wanneer cliënt niet in staat is op tijd te zijn voor zijn/haar gemaakte afspraak , dient cliënt dit z.s.m. te melden bij de desbetreffend trainer , z odat tijdig contact opgenomen kan worden met eventuele cliënten die op de wachtlijs staan.
4. Tijdens instructies – training/ coaching zal men luidruchtigheid vermijden, aandachtig de instructi es volgen en de aanwijzingen op volgen.
5. Het dragen van schone binnen schoenen is verplicht, even als het meebrengen van een handdoek, tijdens de trainingen in de trainingsstudio.
6. Tijdens groepstrainingen dient cliënt zijn/haar persoonlijke en/of waa rdevolle spullen op te bergen in de daarvoor beschikbaar gestelde kluisjes.
7. Telefoon dient opgeborgen te zijn in de beschikbaar gestelde kluisjes. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is , word t cliënt geacht zijn/haar telefoon op de stille stand te hebben staan. Uitzondering op de regel in overleg met de desbetreffend trainer.
8. Kijken langs de kant in de trainingsstudio is niet toegestaan. 9. Het is verboden om in de het bouw waar The Art of Healt h gehuisvest is te roken.

Artikel 12 Portretrecht

Cliënt verleent bij voorbaat toestemming aan The Art of Health voor openbaarmaking van tijdens of rond de sessies, trainingen, workshops, challenges en coaching s momenten gemaakte foto’s , beeldmateriaal en dergelijke, waarop cliënt zichtbaar is.

Artikel 1 3 A ansprakelijkheid

1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de trainingen , workshop en/of challenge van The Art of Health en het daarmee gepaard gaande gebruik van trainingsmateriaal en gebruik van faciliteiten, is geheel voor eigen risico van cliënt en/of derden.
2. The Art of Health en de voor haar in opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële o f immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van cliënt en/of derden. Algemene Voorwaarden - The Art of Health Versie Juni 2018
3. C liënt zal Th e Art of Health , haar werknemers en/of hulppersoneel vrijwaren voor aanspraken van derden.
4. The Art of Health, haar werknemers en/of hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van cliënt en/of derden. The Art of Health stelt kluisjes beschikbaar waar cliënt zijn /haar persoonlijke spullen in kan opbergen. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is , mag cliënt zijn/haar spullen mee nemen naar de trainingszaal .
5. C liënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Art of Health, indien dez e schade aan nalatigheid en/of schuld van deze cliënt is te wijten.

Artikel 1 4 Privacy

1. The Art of Health verzamelt en verwerkt enkel gegevens die door cliënt zelf worden aangeboden aan The Art of Healt h.
2. The Art of Health bewaart alle opgeslagen data maximaal 7 jaar in verband met de wettelijke verplicht ing , op een wijze die voldoet aan de strengste eisen die van overheidswege worden gesteld.
3. The Art of Health zal nimmer de aan hen ter beschikking gestelde gegevens delen , overdragen of verkopen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
4. The Art of Health verwerkt de verkregen informatie en persoonsgegevens om zo de dienstverlening van The Art of Health te kunnen aanpassen, personalise ren en verbeteren.
5. Cli ë nt is gerechtigd inzage in zijn/haar gegevens te ver krijgen en indien nodig te wijzigen of te verwijderen voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens hierop van toepassing is .
6. Cliënt geeft toestemming relevante gegevens over klachten en/of blessures op te slaan in het systeem van de online ag enda , zodat alle trainers op de hoogte zijn van de huidige situatie. Cliënt gaat hiermee akkoord door het ondertekenen van de overeenkomst , dan we l door het voldoen van de betaling .
7. Voor onze volledige privacyverklaring verwijzingen wij u naar de P rivacyverklaring.

Artikel 1 5 Slot bepaling

1. Door zijn/haar inschrijving , dan wel door het voldoen van de eerste betaling , verklaart cliënt deze Algemene Voorwaarden en de gedragsregels van The Art of Health te accepteren en hiernaar te handelen.
2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien The Art of Health van naam , r echtsvorm of eigenaar ve randert.
3. The Art of Health is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
4. Op elke overeenkomst tussen The Art of Health en cliënt is het Nederlands e recht van toepassing.
5. Elk geschil tussen cliënt en The Art of Health, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of in samenhang met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen , wordt voorgelegd aan de bevoegde rechte r .
6. Er is sprake van een geschil als bedoeld in de vi jfde lid zodra é én der partijen dat stelt.

Bel mij terug

Een beter moment om te beginnen is er niet. Laat jouw telefoonnummer achter en wij bellen je terug voor vrijblijvend een afspraak. Ontdek wat The Art of Health voor jou kan betekenen:

 

Privacy Verklaring  Algemene Voorwaarden

 

Grotewallerweg 1c, 1742 MN Schagen info@theartofhealth.online 0646273070

Copyright 2018 The Art of Health - created by www.designbyfuzze.nl