The Art of Health

KvK 66525993
BTW indentificatienummer NL002136890B59

The Art of Health heeft ten doel cliënten een dienst te bieden op het gebied van fysieke training, voeding en mindset. Om de werking van deze dienst in goede banen te kunnen leiden en de kwaliteit van de dienst zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, zijn deze algemene voorwaarden opgesteld.

Artikel 1 Definities

1. The Art of Health: Grotewallerweg 1c , 1742 NM Schagen
2. The Art of Being: Grotewallerweg 3-16, 1742 NM Schagen
3. Cliënt:
 De natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam de dienst van The Art of Health af genomen wordt
4. Overeenkomst: De deelnemersovereenkomst voor des betreffende trajecten, groep, PT, Elite, workshops en/of challenges
5. PT: Personal Training
6. Groepstrajecten: De verschillende tijd gebonden groepsprogramma’s van The Art of Health
7. Elite: Abonnement op groepstrainingen: Groep, RUN, RAW, mega RAW en Elite kwartaal
8. Groep: Groepstraining binnen van 60 minuten
9. RAW:
Groepstraining buiten van 45 minuten
10. Mega RAW: Groepstraining buiten van minimaal 90 minuten
11. RUN: Groepstraining hardlopen buiten van 60 minuten
12. The Art of Being Abonnement:
RE-fit en Yin Yoga sessies
13. Workshop en/of Challenges: Dagdelen met wisselend thema
14. Credits: Hoeveelheid aan ritten, trainingen en/of coaching momenten
15. Trainingsstudio: Trainingsfaciliteit te Schagen
16. Online agenda: virtuagym, wordt gebruikt voor het inplannen van afspraken

Artikel 2 Algemeen

1. The Art of Health biedt diensten aan op het gebied van fysieke training, voeding en mindset.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes, abonnementen, rittenkaarten en overige overeenkomsten van The Art of Health.
3. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechtelijke tussenkomst vernietig d worden, blijven de overige bepalingen in stand. The Art of Health en cliënt zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
4. Onduidelijkheid over de inhoud van deze algemene voorwaarden of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. The Art of Health is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. The Art of Health zal alsdan de gewijzigde algemene voorwaarden digitaal ter beschikking stellen aan cliënt.

Artikel 3 Aanvang van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door het volledig invullen en ondertekenen van de overeenkomst, welke verkrijgbaar is bij de trainers van The Art of Health, dan wel wanneer de eerste betaling is voldaan.
2. De overeenkomst is strikt persoonlijk.
3. Cliënt kan een account aanmaken bij de virtuagym app .

Artikel 4 Duur van de overeenkomst: PT

1. De overeenkomst PT tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor de duur van 3 of 6 maanden. De hoeveelheid credits wordt vooraf afgesproken en worden vermeld op de factuur. Een PT afspraak duurt 60 minuten per keer. PT kan op elk gewenst moment ingaan. Deze overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en afspreken van de PT momenten. Deze kunnen tot 12 uur voor aanvang van het des betreffende moment worden ingepland via de online agenda. Bij verhindering dient cliënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang af te melden voor het PT moment. Meldt client zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit .
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste PT afspraak.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
6. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
7. Het contract van het PT traject kan tussentijds niet worden gewijzigd .
8. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
9. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst: Groepstrajecten

1. De overeenkomst voor een groepstraject tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor 1 of 3 maanden. Cliënt heeft onbeperkt toegang tot alle trainingen genaamd (in de online agenda): groep, RUN, RAW, mega RAW . Een dergelijke training duurt 45, 60 of 90 minuten. Het aantal coachings momenten is afhankelijk af van de duur van de overeenkomst:
   - 3 maanden: heeft recht op de kick-off van het programma, voeding masterclass, 5 workshops en de afsluiting.
   - 1 maand: heeft recht op de kick-off van het programma, voeding masterclass en de afsluiting.
Groepstrajecten starten op een vooraf aangegeven datum. Deze overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en afspreken van de groepstraining en/of groepscoaching. Deze kan tot 12 uur voor aanvang van het des betreffende moment worden afgesproken via de online agenda. Bij verhindering dient cliënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van het afgesproken moment af te melden. Meldt cliënt zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van het traject.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
6. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
7. De looptijd van de groeps traject en kan tussentijds niet gewijzigd worden.
8. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
9. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt .

Artikel 6 Duur van de overeenkomst: Elite

1. De overeenkomst voor een groepstraject tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor de duur van opvolgend 1 maand. Instromen in de Elite groep is enkel mogelijk na het afronden van één van de groepstrajecten of een PT traject. Cliënt heeft onbeperkt toegang tot alle trainingen genaamd (in de online agenda): groep, RAW, mega RAW . Een dergelijke trai ning duurt 45, 60 of 90 minuten. Coaching s momenten voor de Elite vinden éénmaal per kwartaal plaats .
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en afspraken van de groepstraining en/of kwartaal meeting. Deze kan tot 12 uur voor aanvang van het des betreffende moment worden afgesproken via de online agenda. Bij verhindering dient cliënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van het afgesproken moment af te melden. Meldt cliënt zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor de 1e van de maand.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd.
5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
6. Het abonnement van de Elite loopt aansluitend door, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Vakanties vormen hierop geen uitzondering. Tijdens vakanties krijgt de cliënt via onze app van Virtuagym toegang tot de trainings video’s met instructies die men kan uitvoeren tijdens de vakantie.
7. Opschorten van het abonnement is niet mogelijk. Cliënt kan maandelijks vóór de 15e van de maand het abonnement opzeggen en weer in laten gaan op de eerste van een volgende maand, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
   - Bij terug komst binnen 6 maanden betaalt cliënt 45 euro en is er telefonisch contact voor aanvang van de Elite.
   - Bij terug komst na 6 maanden en langer betaalt cliënt 85 euro en wordt met cliënt een PT moment afgesproken voor aanvang van de Elite. 
8. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. 
9. Het Elite abonnement k an tussentijds niet ontbonden worden. 
10. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
11. The Art of Health behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste één kalendermaand voor de invoering van een prijswijziging word t cliënt hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is cliënt gerechtigd zijn abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
12. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt .

Artikel 7 Duur van de overeenkomst: The Art of Being

1. De overeenkomst The Art of Being tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor 10 sessies (Re-fiT en /of Yin Yoga) met een geldigheidsduur van 3 maanden. RE-fit en/of Yin Yoga kan op elk gewenst moment ingaan. Deze overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de RE-fit en/of Yin Yoga sessie. Deze kan tot 24 uur voor aanvang van het des betreffende moment worden afgesproken via de online agenda. Cliënt k an vast op de deelnemers lijst worden geplaatst voor een voor af afgesproken dag en tijd stip. Bij verhindering dient cliënt zich uiterlijk 24 uur voor aanvang af te melden voor de sessie. Meldt cliënt zich minder dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt het recht op restitutie van de credit.
3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste afspraak.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot The Art of Health trainingsstudio te Schagen worden geweigerd. 
5. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
6. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
7. De looptijd van The Art of Being traject kan tussentijds niet gewijzigd worden.
8. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.
9. The Art of Health heeft het recht de overeenkomst (per direct) te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt .

Artikel 8 Duur van de overeenkomst: Workshops en/of Challenge

1. De overeenkomst voor een workshop en/of challenge tussen The Art of Health en cliënt wordt aangegaan voor (een) dag(en) of dagdeel.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de workshop/challenge .
3. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan cliënt de toegang tot de workshop en/of challenge van The Art of Health trainingsstudio te Schagen of desbetreffende locatie worden geweigerd.
4. Alle ontvangen bedragen worden door The Art of Health verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
5. Restitutie van reeds betaalde bedragen vindt nimmer plaats.

Artikel 9 Openingstijden en online agenda

1. The Art of Health behoudt zich het recht voor te allen tijde de openingstijden te wijzigen.
2. The Art of Health behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties, zonder restitutie van gelden verschuldigd te zijn. (Gedeeltelijke) sluiting wordt altijd per mail bekend gemaakt aan cliënt .
3. Naast genoemde lessen volgens het rooster, vinden er ook extra buitentrainingen plaats. Deze trainingen worden mede als alternatief aangeboden op genoemde feestdagen.
4. The Art of Health behoudt zich het recht voor te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens een aangepast programma aan te bieden.
5. PT, groepst raining en, RE-fit en coachings mogelijkheden staan aangegeven in de online agenda . Cliënt dient zijn sessie/training/coachings moment zelf in te plannen via deze online agenda .
6. Indien de groepstraining, RUN, RAW of mega RAW het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt, heeft cliënt de mogelijkheid zich op de wachtlijst te laten plaatsen. Wanneer een plaats vrijkomt, wordt deze opgevuld door de persoon die als eerste aangeeft de vrijgekomen plaats te kunnen invullen. Deze melding wordt weergegeven in Virtuagym, de app van The Art of Health. 

Artikel 10 Blessures

1. Blessures en/of ziekte dient cliënt z.s.m. te melden aan de desbetreffende trainer. In overleg met de trainer wordt het programma aangepast zodat cliënt wel kan komen trainen. In geval van een PT moment kan deze eventueel gebruikt worden voor coaching. Cliënt kan door trainer geadviseerd worden om voor een bepaalde periode de RE-fit les mee te doen.
2. In geval van koorts en bij een acute ontsteking in het lijf van wat voor aard dan ook wordt er niet fysiek getraind.
3. Tijdelijk bevriezen van de looptijd in geval van blessure/ziekte is alleen mogelijk wanneer de desbetreffende training niet aangepast kan worden of cliënt niet in staat is om naar de trainingsstudio te komen. Tijdelijke bevriezing voor een bepaalde periode wordt naar inzicht gedaan door de hoofdtrainer van The Art of Health. Restitutie van gelden blijft uit .

Artikel 10 Beëindigen Elite

1. Cliënten kunnen opzeggen voor de 15e voor de aankomende maand. Na de 15e word de opzegging verwerkt voor de maand daarna. Facturen worden de 15e verstuurd via het boekhoud programma moneybird. Wanneer men voor de 15e opzegt. Kan dat meteen voor de komende maand.  
2. Opzeggen is alleen mogelijk via het email adres info@theartofhealth.online
3. Opschorten van het Elite abonnement is niet mogelijk, enkel opzegging.
4. Na beëindiging van een abonnement blijven eventueel openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden.
5. Ongeacht het wel of niet deelnemen aan de trainingen van The Art of Health blijft cliënt ver plicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.
6. The Art of Health behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag en/of niet houden aan de gedragsregels (zie artikel 12) cliënten te weigeren en abonnementen voortijdig/per direct te beëindigen, waarbij de verplichting tot betaling onverminderd blijft.

Artikel 12 Gedragsregels

Cliënt conformeert zich te aan de volgende gedragsregels van The Art of Health en is zich ervan bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de gedragsregels de toegang tot de trainingsstudio van The Art of Health
geweigerd kan worden.

1. Cliënt is ten minste 5 minuten voor aanvang van de sessie en/of training aanwezig, gekleed in schone sportkleding, met een rein lichaam, korte nagels en een verzorgde haardracht.
2. Cliënt wordt na 5 minuten van de aanvang van de les de trainingsstudio ontzegt (tenzij anders is overeengekomen), i.v.m. het storen van de instructies van de training. RE-fit en Yon Yoga cliënten worden na start van de sessie niet meer toegelaten in de les.
3. Wanneer cliënt niet in staat is op tijd te zijn voor zijn/haar gemaakte afspraak, dient cliënt dit z.s.m. te melden bij de desbetreffend trainer, zodat tijdig contact opgenomen kan worden met eventuele cliënten die op de wachtlijs staan.
4. Tijdens instructies – training/coaching zal men luidruchtigheid vermijden, aandachtig de instructies volgen en de aanwijzingen opvolgen.
5. Het dragen van schone binnen schoenen is verplicht, even als het meebrengen van een handdoek, tijdens de trainingen in de trainingsstudio.
6. Tijdens groepstrainingen dient cliënt zijn/haar persoonlijke en/of waardevolle spullen op te bergen in de daarvoor beschikbaar gestelde kluisjes.
7. Telefoon dient opgeborgen te zijn in de beschikbaar gestelde kluisjes. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, wordt cliënt geacht zijn/haar telefoon op de stille stand te hebben staan. Uitzondering op de regel in overleg met de desbetreffend trainer.
8. Kijken langs de kant in de trainingsstudio is niet toegestaan.
9. Het is verboden om in de het bouw waar The Art of Health gehuisvest is te roken.

Artikel 13 Portretrecht

Cliënt verleent bij voorbaat toestemming aan The Art of Health voor openbaarmaking van tijdens of rond de sessies, trainingen, workshops, challenges en coachings momenten gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop cliënt zichtbaar is.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de trainingen, workshop en/of challenge van The Art of Health en het daarmee gepaard gaande gebruik van trainingsmateriaal en gebruik van faciliteiten, is geheel voor eigen risico van cliënt en/of derden.
2. The Art of Health en de voor haar in opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van cliënt en/of derden. 
3. C liënt zal Th e Art of Health, haar werknemers en/of hulppersoneel vrijwaren voor aanspraken van derden.
4. The Art of Health, haar werknemers en/of hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van cliënt en/of derden. The Art of Health stelt kluisjes beschikbaar waar cliënt zijn/haar persoonlijke spullen in kan opbergen. Wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, mag cliënt zijn/haar spullen mee nemen naar de trainingszaal .
5. Cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Art of Health, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van deze cliënt is te wijten.

Artikel 15 Privacy

1. The Art of Health verzamelt en verwerkt enkel gegevens die door cliënt zelf worden aangeboden aan The Art of Health.
2. The Art of Health bewaart alle opgeslagen data maximaal 7 jaar in verband met de wettelijke verplichting, op een wijze die voldoet aan de strengste eisen die van overheidswege worden gesteld.
3. The Art of Health zal nimmer de aan hen ter beschikking gestelde gegevens delen, overdragen of verkopen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
4. The Art of Health verwerkt de verkregen informatie en persoonsgegevens om zo de dienstverlening van The Art of Health te kunnen aanpassen, personaliseren en verbeteren.
5. Cliënt is gerechtigd inzage in zijn/haar gegevens te ver krijgen en indien nodig te wijzigen of te verwijderen voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens hierop van toepassing is .
6. Cliënt geeft toestemming relevante gegevens over klachten en/of blessures op te slaan in het systeem van de online agenda, zodat alle trainers op de hoogte zijn van de huidige situatie. Cliënt gaat hiermee akkoord door het ondertekenen van de overeenkomst, dan wel door het voldoen van de betaling .
7. Voor onze volledige privacyverklaring verwijzingen wij u naar de Privacyverklaring.

Artikel 16 Slot bepaling

1. Door zijn/haar inschrijving, dan wel door het voldoen van de eerste betaling, verklaart cliënt deze Algemene Voorwaarden en de gedragsregels van The Art of Health te accepteren en hiernaar te handelen.
2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien The Art of Health van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
3. The Art of Health is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
4. Op elke overeenkomst tussen The Art of Health en cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
5. Elk geschil tussen cliënt en The Art of Health, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of in samenhang met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter .
6. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vijfde lid zodra één der partijen dat stelt.

Bel mij terug

Een beter moment om te beginnen is er niet. Laat jouw telefoonnummer achter en wij bellen je terug voor vrijblijvend een afspraak. Ontdek wat The Art of Health voor jou kan betekenen:

 

Privacy Verklaring  Algemene Voorwaarden

 

Grotewallerweg 1c, 1742 MN Schagen info@theartofhealth.online 0646273070

Copyright 2018 The Art of Health - created by www.designbyfuzze.nl